Phổ biến pháp luật

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

06/02/2017 02:21 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/1/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)