Phổ biến pháp luật

VĂN BẢN THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Nghị định Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

20/03/2015 10:25:29 SA
PhuthoPortal - Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ vê việc Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Chương trình hành động số 50-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

25/09/2014 09:37:57 SA
PhuthoPortal - Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 22/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở".

Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

25/09/2014 00:39:32 SA
PhuthoPortal - Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 18/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ

25/09/2014 00:39:11 SA
PhuthoPortal - Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ "Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc".

Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

25/09/2014 00:38:31 SA
PhuthoPortal - Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 14/7/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn".

Nghị định số 87/2007/NĐ-CP của Chính phủ

25/09/2014 00:36:10 SA
PhuthoPortal - Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ "ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn".