Phổ biến pháp luật

LUẬT

Luật Thi hành án hình sự

31/10/2019 10:22:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 41/2019/QH14 Luật Thi hành án hình sự.

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

28/06/2019 16:01:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 44/2019/QH14: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Luật Giáo dục

28/06/2019 15:57:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 43/2019/QH14: Luật Giáo dục. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

28/06/2019 15:55:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 42/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ. Luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.

Luật Thi hành án hình sự

28/06/2019 15:49:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 41/2019/QH14: Luật Thi hành án hình sự. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Luật Kiến trúc

28/06/2019 15:47:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 13/06/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 40/2019/QH14: Luật Kiến trúc. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.