Triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019

3/26/2019 5:28:00 PM

PhuthoPortal - Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 675/UBND-KGVX về việc “Triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019”.


UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động thông tin đối ngoại phải được triển khai một cách trọng tâm, trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Gắn kết chặt chẽ thông tin giữa đối nội, đối ngoại, ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.
Thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời; định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tỉnh. Đảm bảo tính bảo mật thông tin, bí mật quốc gia, gắn nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ công tác hằng năm của các đơn vị.
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ cần thiết về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho báo chí phản bác các thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.
BBT