Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

6/1/2018 1:22:00 PM

PhuthoPortal - Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 85 /BC-UBND về Hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018.


BBT