Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2017

03/01/2018 10:29:00 AM

PhuthoPortal - Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3426/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2017.