Hoạt động tài chính và ngân hàng

8/26/2015 8:13:39 AM

PhuthoPortal -  Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.7372 tỷ đồng, bằng 51,3% dự toán HĐND giao, tăng 16,4% so cùng kỳ.  


Chi ngân sách Nhà nước được quản lý, điều hành chặt chẽ, đảm bảo phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đạt 4.552 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, tăng 8% so cùng kỳ, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 287 tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán, giảm 14,2%; chi thường xuyên đạt 3.604 tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán, tăng 5,6%. 6 tháng năm 2012 tăng 4,85%; 6 tháng năm 2013 tăng 6,48%; 6 tháng năm 2014 tăng 4,85%; Không kể thu chuyển giao giữa các cấp NS và tín phiếu, trái phiếu của NSTW. Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tiếp tục bám sát chỉ đạo của Nhà nước thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất huy động và cho vay; tăng trưởng huy động vốn đảm bảo tốt khả năng thanh khoản; lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; cơ cấu tín dụng thay đổi theo hướng tích cực, dòng vốn tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao;... Ước tính đến cuối tháng 6/2015  tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 25.828 tỷ đồng, tăng 5,25% so với đầu năm, tăng 16,52% so với cùng kỳ năm trước và đạt 92,32% kế hoạch. Dư nợ tín dụng  ước đạt 28.904 tỷ đồng, tăng 7,95% so với cuối năm 2014; so với cùng kỳ tăng 23,19% và đạt 95,53% kế hoạch năm 2015. Tỷ lệ Nợ xấu dưới 1,5%/Tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ