Hoạt động vận tải

9/9/2008 12:00:00 AM

PhuthoPortal - Tháng 4/2008, hoạt động kinh doanh của ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ mức ổn định, các đơn vị vận tải hành khách đã chủ động có kế hoạch huy động số lượng xe chất lượng tốt phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của khách thuận lợi và an toàn.


Tình hình trật tự an toàn giao thông đã được các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt nên không có tình trạng ách tắc giao thông, góp phần đáng kể hạn chế tai nạn giao thông trong quá trình diễn ra lễ hội.

Về doanh thu vận tải, bốc xếp tháng 4/2008 ước đạt 70.621 triệu đồng, tăng 5,4% so với tháng trước. Trong đó kinh tế nhà nước đạt 9.000 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,7% tổng doanh thu vận tải và bốc xếp trong tháng, tăng không đáng kể so với tháng trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 61.621 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 87,3% tổng doanh thu và tăng 6,2%.

Doanh thu vận tải đường bộ: Doanh thu trong tháng ước đạt 51.495 triệu đồng, tăng so tháng trước 6,8%. Trong đó: Vận tải hàng hoá đạt 40.107 triệu đồng, tăng 6,7%; Vận tải hành khách đạt 10.888 triệu đồng, tăng 7,1%; Bốc xếp hàng hoá đạt 500 triệu đồng, tăng 11,1%.

Doanh thu vận tải đường sông: Tháng 4/2008 doanh thu vận tải đường sông ước đạt 19.126 triệu đồng, tăng 2,0% so tháng trước. Trong đó chủ yếu là doanh thu vận tải hàng hoá đạt 17.379 triệu đồng, tăng 6% so với tháng trước; doanh thu bốc xếp hàng hoá đạt 1.000 triệu đồng giảm 30%; doanh thu dịch vụ đạt 747 triệu đồng tăng 5,1%.

Về sản lượng vận tải: Vận tải hàng hoá: Dự ước tháng 4/2008 sản lượng vận tải hàng hoá đạt 1106,4 ngàn tấn bằng 53.657,1 ngàn tấn km. So với tháng trước tăng 0,7% về tấn và tăng 6,2% về tấnkm. Trong đó: Vận tải hàng hoá đường bộ đạt 763,8 ngàn tấn vận chuyển và 22.266,9 ngàn tấnkm luân chuyển, so với tháng trước tăng không đáng kể về số tấn vận chuyển và tăng 4,8% về tấnkm; Vận tải đường sông ước đạt 342,6 ngàn tấn bằng 31.390,2 ngàn tấn km. So với tháng trước tăng 1,5% về số tấn vận chuyển và tăng 7,2% về luân chuyển hàng hoá.

Vận tải hành khách: Sản lượng vận tải trong tháng ước đạt 341,1 ngàn hành khách bằng 20.440,4 ngàn hành khách km, so với tháng trước tăng 6,1% về  số lượng hành khách vận chuyển và tăng 7,5% về lượng khách luân chuyển.