Hát xoan phú thọ

Nhà trưng bày tư liệu Hát Xoan

Nhà trưng bày nghệ thuật Hát Xoan Phú Thọ

31/01/2018 13:44:00 CH
PhuthoPortal - Nhà trưng bày nghệ thuật Hát Xoan là một hạng mục trọng tâm của công trình phục hồi miếu Lãi Lèn giai đoạn II tại xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, được khánh thành vào ngày 28/3/2017.