Hát xoan phú thọ

Văn bản Trung ương

Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ

10/08/2018 15:49:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 6/8/2018, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản số 3481/BVHTTDL-DSVH về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ.