Đền Hùng 2019

Thông tin Ban tổ chức

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019

04/04/2019 08:50:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 8/3/2019, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 đã ban hành văn bản số 893/BTC-KGVX "Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019".

Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Phú Thọ

04/04/2019 08:48:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND "Về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương -  Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019 tỉnh Phú Thọ".