Đền Hùng 2019

Bộ tiêu chí của TW

Quyết định 342/QĐ-TTg

08/08/2013 09:56 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Quyết định số 342/QĐ-TTg về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)