Đền Hùng 2019

Tin tức - Sự kiện

Phát triển làng nghề ở Phú Thọ

16/11/2012 02:17 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal – Phát triển ngành nghề, làng nghề đã được tỉnh Phú Thọ xác định là phát triển sản xuất nghề phi nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ và thương hiệu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp, tạo thêm việc làm, khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.


Tính đến hết năm 2011 trên địa bàn có 45 làng nghề được UBND tỉnh công nhận. Hiện nay các làng nghề Phú Thọ được phân thành 7 nhóm chính: mộc, đan lát mây tre, chế biến chè, chế biến nông sản thực phẩm, nón và thổ cẩm, nhóm làng nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh. Tổng số lao động chuyên và không chuyên năm 2011 là 43.208 lao động, doanh thu đạt 404 tỷ đồng, thu nhập 252 tỷ đồng.

Đạt được những kết quả trên là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương và của tỉnh Phú Thọ. Cùng với các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn của tỉnh, đến hết năm 2011 trên địa bàn đã có 45 làng nghề được công nhận. Tuy nhiên, trong số 45 làng nghề đạt tiêu chí công nhận làng nghề thì chưa có làng nghề nào được công nhận là làng nghề truyền thống.

Để bảo tồn và phát triển làng nghề ngày 02/11/2010, UBND tỉnh có Chương trình số 3814/CTr – UBND về chương trình Bảo tồn và phát triển làng nghề, làng có nghề tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020 và quyết định số 761/2010/QĐ-UBND ngày 25/03/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí xét công nhận làng có nghề khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vào hàng năm. Định hướng phát triển các làng nghề trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục bảo tồn và phát triển các làng nghề đã được công nhận. Phát triển ngành nghề, làng nghề là phát triển sản xuất nghề phi nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ và thương hiệu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp, tạo thêm việc làm, khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Bảo tồn và phát triển bền vững các làng nghề đã công nhận theo mục tiêu tại Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, làng có nghề tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2015, định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thực tế hoạt động tại các làng nghề cho thấy phần lớn các làng nghề được công nhận đến nay vẫn phát triển tốt, số lao động tham gia vào làng nghề tăng so khi được công nhận, thu nhập của người lao động ổn định đảm bảo cuộc sống cho người làm nghề, người lao động muốn gắn bó lâu dài với nghề. Một số làng nghề phát triển mạnh như: Làng nghề sản xuất chè Khuân - Xã Sơn Hùng – huyện Thanh Sơn; Làng nón lá Sai Nga - xã Sai Nga – huyện Cẩm Khê; Làng nghề đan lát Đỗ Xuyên - xã Đỗ Xuyên – huyện Thanh Ba. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, các làng nghề cũng gặp những khó khăn nhất định trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm…và mong muốn tiếp cận được các nguồn ưu đãi, được vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề, được hỗ trợ xúc tiến đầu tư…Có như vậy mới thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng thành công nông thôn mới ở các xã có làng nghề.

Giai đoạn 2012 – 2015, tỉnh Phú Thọ đề ra mục tiêu cụ thể như: tiếp tục củng cố và phát triển những làng nghề đã được công nhận; hàng năm xây dựng và đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 5 – 6 làng nghề mới; ưu tiên phát triển các làng nghề có lợi thế nguyên liệu, thị trường ổn định; xây dựng kế hoạch, đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống như: làng nghề giấy dó của người Dao, làng nghề dệt Thổ cẩm của người Mường, …Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 60 làng nghề đạt tiêu chí công nhận làng nghề; quy hoạch và tổ chức một số điểm du lịch làng nghề. Để thực hiện được mục tiêu trên, những giải pháp được đưa ra để thực hiện trong thời gian tới tập trung vào nguồn nguyên liệu; khoa học công nghệ; thị trường, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng cơ sở hạ tầng; nguồn nhân lực; xử lý chất thải, vệ sinh môi trường và huy động vốn…

Với sự phát triển của các làng nghề, ngành nghề trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ góp phần tích cực trong việc công nghiệp hóa nông thôn, tạo bước chuyển dịch về cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng như hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Hà Thảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)