Định hướng phát triển

Qui hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

07/11/2009 03:05:42 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.