Khiếu nại tố cáo

Luật

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến Quy hoạch

14/08/2018 08:45:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 28/2018/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến Quy hoạch. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2019.

Luật số 25/2018/QH14: Luật Tố cáo

03/08/2018 09:51:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 25/2018/QH14: Luật Tố cáo. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật số 27/2018/QH14: Luật Đo đạc và bản đồ

02/08/2018 09:48:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 27/2018/QH14: Luật Đo đạc và bản đồ. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật số 23/2018/QH14: Luật Cạnh tranh

02/08/2018 09:36:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 23/2018/QH14: Luật Cạnh tranh. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Luật số 22/2018/QH14: Luật Quốc phòng

02/08/2018 09:08:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 8/6/2018, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 22/2018/QH14: Luật Quốc phòng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2019.

Luật số: 24/2018/QH14: Luật An ninh mạng

12/07/2018 16:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã ban hành Luật số: 24/2018/QH14: Luật An ninh mạng. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2019.