Tin tức

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng chính quyền điện tử với cải cách hành chính

06/02/2019 14:58 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPotal - Trong bối cảnh đất nước đang chuyển biến mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mọi mặt của đời sống được nâng cao, chúng ta xác định cần phải tiến hành cải cách hành chính một cách triệt để nhằm xây dựng một Nhà nước pháp quyền đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng chính quyền điện tử được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những giải pháp chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.


image002_37.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Yên Lập ký kết triển khai mô hình điểm chính quyền điện tử
Cải cách hành chính là một quá trình tất yếu trên con đường xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là tiền đề quan trọng để thực hiện thành
Có nhiều cách hiểu khác nhau về chính quyền điện tử nhưng cơ bản chúng ta thống nhất coi chính quyền điện tử là việc các cơ quan hành chính nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động nội bộ và giao tiếp với công dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Nhờ đó, trao đổi thông tin trong nội bộ và giao dịch giữa các cơ quan chính quyền với công dân và doanh nghiệp được thực hiện tốt hơn do thông tin được quản lý khoa học, tường minh, tiết kiệm thời gian, chi phi, giảm thiểu tiếp xúc giữa người dân và cán bộ công chức.
 công quá trình đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu của chương trình nhằm làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động tốt hơn, thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình. Tiến trình đổi mới này là cần thiết trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu, rộng với quốc tế, cùng với sự phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ và yêu cầu của người dân ngày càng cao đối với các cơ quan nhà nước. Bên cạnh các nhiệm vụ khác, hiện đại hóa nền hành chính được xem là một trong những nội dung trọng tâm, đảm bảo sự thành công của chương trình cải cách hành chính.
Chính quyền điện tử chúng ta xây dựng sẽ cung cấp môi trường làm việc điện tử, đồng bộ, hiện đại trong các cơ quan nhà nước. Trên hệ thống này, cán bộ, công chức có thể phối hợp tổ chức, thực thi công vụ mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện, nhờ đó công việc được hoàn thành nhanh chóng, đạt được hiệu quả cao. Việc giao tiếp, phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện tập trung, qua một đầu mối, cho phép người dân tương tác với các cơ quan nhà nước một cách thuận tiện, 24 giờ/tuần thông qua các kênh giao tiếp điện tử phổ biến như: Internet, ứng dụng thông minh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội…
image004_25.jpg
Các đại biểu cắt băng khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại tại thị xã Phú Thọ (Ảnh: Khánh Vân)
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Các ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành trong cơ quan Nhà nước tiếp tục được triển khai, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tế. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã đảm bảo yêu cầu theo quy định của Chính phủ. Trên 90% cán bộ công chức đã được cấp hộp thư điện tử công vụ. Các cơ quan, đơn vị tích cực gửi, nhận văn bản điện tử song song với văn bản giấy. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ cơ quan đạt trên 68%. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi ra bên ngoài đạt 58%. Tỷ lệ văn bản không mật do UBND tỉnh phát hành dưới dạng điện tử đạt 100%.
Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan nhà nước. Ứng dụng đã cung cấp trực tuyến 100% các thủ tục hành chính công mức độ 2, 846 thủ tục hành chính công mức độ 3, 6 thủ tục hành chính công mức độ 4. Phần mềm đáp ứng đầy đủ các tính năng, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống hoạt động ổn định góp phần giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực thông qua việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả, công khai quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, cho phép người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu tiến độ giải quyết thông qua mạng Internet, qua tin nhắn điện thoại… Hệ thống đã tiếp nhận 32.052 hồ sơ và thực hiện giải quyết 30.938 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,52% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn.
Trong năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc lấy sự hài lòng của phục vụ người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất; giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận 4.892 hồ sơ và thực hiện giải quyết 3.323 hồ sơ, đạt tỷ lệ 82% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.
image006s.jpg
Người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Bên cạnh đó, một số sở, ban, ngành triển khai sử dụng hệ thống Một cửa điện tử theo ngành dọc, thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp như: Sở Tư pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến về lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đăng ký kinh doanh và đầu tư nước ngoài; Sở Giao thông vận tải cung cấp dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực cấp giấp phép lái xe; Cục Thuế tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến về thuế điện tử; Bảo hiểm Xã hội tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Tính đến tháng 12/2018, 100% các sở, ban, ngành và 8 UBND các huyện, thành, thị đã triển khai sử dụng hệ thống Một cửa điện tử. Một số đơn vị triển khai hiệu quả như: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Lâm Thao, Yên Lập, Cẩm khê, Tân Sơn, Thanh Ba, thành phố Việt Trì... 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có Cổng/Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về bộ thủ tục hành chính, liên kết hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, tra cứu, theo dõi quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
Để xây dựng thành công chính quyền điện tử các cấp, phục vụ đắc lực cho hoạt động cải cách hành chính, chúng ta cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, thực hiện. Trước hết, cần gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan với kết quả cải cách hành chính nói chung và việc hiện đại hóa hành chính tại đơn vị nói riêng. Sử dụng kết quả thực hiện cải cách hành chính làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng với các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, ứng dụng chuyên ngành phục vụ hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các hệ thống cần được xây dựng đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các cơ quan nhằm khai thác tối đa chức năng, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Thêm vào đó, cần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp những tác nhân trung tâm của hệ thống. Để có chính quyền điện tử cần có cán bộ điện tử và công dân điện tử. 
Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)