Chỉ số giá xây dựng

Quý III

Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2015

12/11/2015 01:43:53 SA
Kèm theo văn bản số 810/SXD-KTXD ngày 29/10/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.