Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng

Chỉ số giá xây dựng tháng 1/2019

05/03/2019 10:58:00 SA
Kèm theo văn bản số 239/SXD-KTXD ngày 21/02/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2019  

Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018

21/01/2019 14:08:00 CH
Kèm theo văn bản số 81/SXD-KTXD ngày 15/01/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2018  

Chỉ số giá xây dựng tháng 9/2018

23/10/2018 14:44:00 CH
Kèm theo văn bản số 1327/SXD-KTXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2018

Chỉ số giá xây dựng tháng 8/2018

20/09/2018 15:38:00 CH
Kèm theo văn bản số 1157/SXD-KTXD ngày 17/9/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2018

Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2018

02/08/2018 15:00:00 CH
Kèm theo văn bản số 814/SXD-KTXD ngày 16/7/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018    

Chỉ số giá xây dựng tháng 5/2018

21/06/2018 09:58:00 SA
Kèm theo văn bản số 683/SXD-KTXD ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2018