Chỉ số giá xây dựng

Quý IV

Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018

21/01/2019 14:08 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Kèm theo văn bản số 81/SXD-KTXD ngày 15/01/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2018

 Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)