Chỉ số giá xây dựng

Quý I

Chỉ số giá xây dựng tháng 1/2019

05/03/2019 10:58 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Kèm theo văn bản số 239/SXD-KTXD ngày 21/02/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2019

 Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)