Chỉ số giá xây dựng

Qúy III

Chỉ số giá xây dựng tháng 9/2018

23/10/2018 14:44 CH

Xem cỡ chữ Email Print

Kèm theo văn bản số 1327/SXD-KTXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2018Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)