Chỉ số giá xây dựng

Năm 2019

Chỉ số giá xây dựng tháng 1/2019

05/03/2019 10:58:00 SA
Kèm theo văn bản số 239/SXD-KTXD ngày 21/02/2019 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2019