Chỉ số giá xây dựng

Qúy III

Chỉ số giá xây dựng tháng 9/2018

23/10/2018 14:44:00 CH
Kèm theo văn bản số 1327/SXD-KTXD ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2018

Chỉ số giá xây dựng tháng 8/2018

20/09/2018 15:38:00 CH
Kèm theo văn bản số 1157/SXD-KTXD ngày 17/9/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2018