Chỉ số giá xây dựng

Quý II

Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2018

02/08/2018 15:00:00 CH
Kèm theo văn bản số 814/SXD-KTXD ngày 16/7/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018    

Chỉ số giá xây dựng tháng 5/2018

21/06/2018 09:58:00 SA
Kèm theo văn bản số 683/SXD-KTXD ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2018  

Chỉ số giá xây dựng tháng 4/2018

05/06/2018 09:14:00 SA
Kèm theo văn bản số 589/SXD-KTXD ngày 28/5/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2018