Chỉ số giá xây dựng

Năm 2017

Chỉ số giá xây dựng năm 2017

25/01/2018 10:30:00 SA
Kèm theo văn bản số 81/SXD-KTXD ngày 22/1/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng năm 2017

Chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2017

25/01/2018 10:28:00 SA
Kèm theo văn bản số 80/SXD-KTXD ngày 22/1/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2017