Chỉ số giá xây dựng

Tháng 2

Chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016

06/04/2016 06:52:18 SA
Kèm theo văn bản số 185/SXD-KTXD ngày 14/3/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016.