Chỉ số giá xây dựng

Năm 2016

Chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2016

23/08/2016 03:27:04 SA
Kèm theo văn bản số 779/SXD-KTXD ngày 12/8/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2016.