Chỉ số giá xây dựng

Quý II

Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015

01/09/2015 02:52:18 SA
Kèm theo văn bản số 600/SXD-KTXD ngày 19/8/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015.