Chỉ số giá xây dựng

Năm 2015

Chỉ số giá xây dựng quý IV và cả năm 2015

24/02/2016 07:22:11 SA
Kèm theo văn bản số 98/SXD-KTXD ngày 29/01/2016.

Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2015

12/11/2015 01:43:53 SA
Kèm theo văn bản số 810/SXD-KTXD ngày 29/10/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015

01/09/2015 02:52:18 SA
Kèm theo văn bản số 600/SXD-KTXD ngày 19/8/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2015.

Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015

01/09/2015 02:51:37 SA
Kèm theo văn bản số 256/SXD-KTXD ngày 16/4/2015 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015