Chỉ số giá xây dựng

Quý IV

Chỉ số giá xây dựng quý IV và cả năm 2013

11/05/2014 17:36:48 CH
Kèm theo văn bản số: 11/SXD-KTXD ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và cả năm 2013.