Chỉ số giá xây dựng

Năm 2013

Chỉ số giá xây dựng quý IV và cả năm 2013

11/05/2014 17:36:48 CH
Kèm theo văn bản số: 11/SXD-KTXD ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý IV và cả năm 2013.

Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2013

11/05/2014 17:36:17 CH
Kèm theo văn bản số: 727/SXD-KTXD ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III năm 2013

Chỉ số giá xây dựng quý II năm 2013

11/05/2014 17:35:12 CH
Kèm theo văn bản số: 499/SXD-KTXD ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý II năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2013

11/05/2014 17:34:32 CH
Kèm theo văn bản số 255/SXD-KTXD ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2013

Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2013

06/11/2013 09:04:05 SA
Kèm theo văn bản số: 727/SXD-KTXD ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III năm 2013