Cải cách hành chính

Năm 2019

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

08/07/2019 16:28:00 CH
PhuthoPortal - Báo cáo số 116/BC-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019

30/06/2019 16:32:00 CH
PhuthoPortal - Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019

15/04/2019 16:22:00 CH
PhuthoPortal - Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019