Cải cách hành chính

Năm 2018

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

04/07/2018 16:21:00 CH
PhuthoPortal - Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2018

15/06/2018 09:27:00 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018

05/04/2018 14:38:00 CH
PhuthoPortal - Báo cáo số 43/BC-UBND, ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018.