Cải cách hành chính

Năm 2016

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

06/07/2017 06:44:16 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 230/BC-UBND, ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

27/03/2017 03:51:27 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 37/BC-UBND, ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2016

15/06/2016 02:36:37 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 79/BC-UBND, ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2016.