Cải cách hành chính

Năm 2015

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015

21/12/2015 13:25:44 CH
PhuthoPortal - Báo cáo số 329/BC-UBND, ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2015.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015

14/07/2015 03:26:38 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 89/BC-UBND, ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính  6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2015

14/07/2015 03:24:55 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 49/BC-UBND, ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  6 tháng đầu năm 2015