Cải cách hành chính

Năm 2014

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014

14/07/2015 03:21:23 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 259/BC-UBND, ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014