Cải cách hành chính

Năm 2013

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2013

14/07/2015 03:15:55 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 250/BC-UBND, ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2013