Cải cách hành chính

Danh sách cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính

Danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

20/01/2019 08:45:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

06/07/2018 09:33:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 5/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

31/01/2018 09:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3668/QĐ-UBND phê duyệt danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh danh sách cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính

15/06/2017 09:00:20 SA
PhuthoPortal - Ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 7/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều chỉnh danh sách cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính

26/04/2016 08:14:31 SA
PhuthoPortal - Ban hành kèm theo Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Điều chỉnh danh sách cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính

26/04/2016 08:13:37 SA
PhuthoPortal - Ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ