Cải cách hành chính

Hiện đại hóa hành chính

Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

15/02/2019 09:32:00 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

Báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

06/01/2018 09:21:00 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 11/BC-BCĐCNTT ngày 5/1/2018 của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin về việc đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2017

19/12/2017 09:19:00 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 3426/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2017.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018

28/10/2017 09:15:00 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016

25/04/2016 00:53:10 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2015

25/04/2016 00:52:55 SA
PhuthoPortal - Báo cáo số 346/BC-BCĐCNTT ngày 28/12/2015 của Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin về kết quả khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ năm 2015.