Cải cách hành chính

Một cửa, một cửa liên thông

Quyết định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

25/04/2016 01:05:51 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/04/2016 01:05:35 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/04/2016 01:05:17 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.