Cải cách hành chính

Một cửa, một cửa liên thông

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

16/06/2019 09:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1346/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện

16/06/2019 09:21:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã

15/06/2019 09:13:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

Quyết định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

25/04/2016 01:05:51 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/04/2016 01:05:35 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

25/04/2016 01:05:17 SA
PhuthoPortal - Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với một số dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.