Cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

07/02/2018 08:26:00 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 105/KH-VP ngày 6/2/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Quyết định ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

11/11/2016 01:11:40 SA
PhuthoPortal – Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.

Tham gia ý kiến về dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện

25/04/2016 01:29:57 SA
PhuthoPortal - Văn bản số 1441/UBND-NC1 ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh về tham gia ý kiến về dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện.

Thực hiện chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

25/04/2016 01:29:46 SA
PhuthoPortal - Văn bản số 1241/UBND-NC1 ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chuẩn hóa TTHC theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

25/04/2016 01:29:37 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 5494/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016

25/04/2016 01:29:28 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 5493/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.