Cải cách hành chính

Văn bản địa phương

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

25/09/2018 14:07:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Quy chế gồm 6 Chương, 29 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy và chế độ làm việc; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; mối quan hệ công tác; tổ chức thực hiện.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

13/09/2018 14:02:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Danh mục bao gồm 1.150 thủ tục hành chính, trong đó chia thành 78 lĩnh vực.  

Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ năm 2018

20/06/2018 10:41:00 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 2586/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra cải cách hành chính, công vụ năm 2018.

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

07/02/2018 14:03:00 CH
PhuthoPortal - Kế hoạch số 105/KH-VP, ngày 6/2/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

23/12/2017 10:39:00 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 5772 /KH-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

20/12/2017 10:37:00 SA
PhuthoPortal - Kế hoạch số 5733 /KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.