Cải cách hành chính

Văn bản Trung ương

Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

02/11/2018 15:07:00 CH
PhuthoPortal - Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

Công văn số 10425/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ : V/v xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025

02/11/2018 15:05:00 CH
PhuthoPortal - Công văn số 10425/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ : V/v xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025

Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

02/11/2018 15:03:17 CH
PhuthoPortal - Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Công văn số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

02/11/2018 15:03:00 CH
PhuthoPortal - Công văn số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

25/04/2016 01:54:20 SA
PhuthoPortal - Văn bản số 511/VPCP-TCCV ngày 20/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Hướng dẫn thực hiện rà soát TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896

25/04/2016 01:54:11 SA
PhuthoPortal - Văn bản số 3604/VPBCĐ896 ngày 05/10/2015 của Ban Chỉ đạo 896 về thực hiện rà soát TTHC, giấy tờ công dân theo Đề án 896.