An toàn giao thông

Các biển báo thường gặp

Vạch kẻ đường

13/05/2009 00:00:00 SA

Biển phụ

13/05/2009 00:00:00 SA

Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng

12/05/2009 00:00:00 SA
Ban hành theo quyết định số 4099/2000 QĐ-BGTVT ngày 28/12/2000 của Bộ giao thông vận tải (22 TCN 269 - 2000)

Biển hiệu vị trí và giới hạn luồng chạy tầu

12/05/2009 00:00:00 SA
Ban hành theo quyết định số 4099/2000 QĐ-BGTVT ngày 28/12/2000 của Bộ giao thông vận tải (22 TCN 269 - 2000)