THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

30/09/2019 08:28 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2404/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, xây dựng, lao động và thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 và Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương, Xây dựng;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính Phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, NC1, NC4, TH5 (B.52b)
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Bùi Văn Quang

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)