LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH NĂM 2018

03/01/2017 02:31 SA

Xem cỡ chữ Email Print

                                   Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh năm 2018
                                                            (Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018)    
 
Số TT
Người được phân công
Ngày tiếp công dân
HĐND tỉnh
Đoàn ĐBQH tỉnh
UBND tỉnh
1
Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Bà Lê Thị Yến
 Ông Hà Kế San
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/01/2018
2
Ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
Ông Bùi Minh Châu
CT UBND tỉnh
(Chủ trì)
12/02/2018
3
Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch HĐND tỉnh –
(Chủ trì)
Bà Nguyễn Thúy Anh
Ông Nguyễn Thanh Hải
PCT UBND tỉnh
12/3/2018
4
Ông Vi Trọng Lễ -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Nguyễn Hồng Thái
Ông Hoàng Công Thuỷ
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/4/2018
5
Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
Ông Hà Kế San
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/5/2018
6
Ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Họp Quốc hội
Ông Nguyễn Thanh Hải
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
11/6/2018
7
Ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch HĐND tỉnh –
(Chủ trì)
Ông Cao Đình Thưởng
Ông Hoàng Công Thuỷ
PCT UBND tỉnh
 
10/7/2018
8
Ông Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Bùi Minh Châu
Ông Bùi Minh Châu
CT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/8/2018
9
Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ông Nguyễn Hồng Thái
Ông Hà Kế San
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/9/2018
10
Ông Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Cao Đình Thưởng
Ông Hoàng Công Thuỷ
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/10/2018
11
Ông Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Họp Quốc hội
Ông Nguyễn Thanh Hải
PCT UBND tỉnh
(Chủ trì)
12/11/2018
12
Ông Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
Ông Hoàng Quang Hàm
Ông Bùi Minh Châu
CT UBND tỉnh
(Chủ trì)
10/12/2018
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)