THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

01/10/2019 18:52 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4323/KH-UBND về triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc quán triệt và thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/05/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo của tỉnh...
Để đạt được mục đích trên, một số giải pháp được đưa ra đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới...
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước về giáo dục bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ đổi mới và phát triển giáo dục nhằm tạo hành lang pháp lý cho triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Rà soát sắp xếp lại cơ sở mạng lưới trường lớp đảm bảo hợp lý, đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành cho từng giai đoạn, tổ chức triển khai thực hiện; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, ngành học phù hợp yêu cầu mới.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)