THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

17/09/2019 15:34 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2256 /QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
          Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/12/2025.
         Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng các quy định của pháp luật đất đai; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện vào ngày 30 tháng 12 hàng năm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nội dung được ủy quyền nêu trên.
         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT1(02b)(T-60b).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
Bùi Văn Quang

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)