THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

09/08/2019 17:07 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 2/8, UBND ban hành văn bản số 3554L/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.


Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đầu tư thuộc kế hoạch giao năm 2019 thanh toán đến hết tháng 6/2019 đạt 50,2% kế hoạch được giao (tính cả vốn kéo dài sang năm 2019, vốn giải ngân đạt 48% kế hoạch).
Bên cạnh một số nguồn vốn đầu tư có kết quả giải ngân khá cao, vẫn còn một số nguồn vốn đầu tư, dự án lớn có kết quả giải ngân hạn chế như: Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư được kéo dài sang năm 2019. Để đẩy mạnh công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về các biện pháp tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tại Văn bản số 2202/UBND-KTTH ngày 23/5/2019; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nội dung:
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng Thông tin điện tử tỉnh), Báo Phú Thọ và cơ quan liên quan thực hiện công khai kết quả thực hiện, giải ngân thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đối với từng đơn vị.
Đến hết ngày 30/9/2019, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn được giao năm 2019 (không bao gồm các dự án, công trình được bố trí nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách tỉnh), UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chuyển sang dự án khác đảm bảo hồ sơ và khả năng giải ngân thanh toán. Kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm sau cho các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Đối với kế hoạch vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2019, Thủ trưởng các sở, ngành chủ đầu tư, UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm hoặc không thực hiện giải ngân thanh toán vốn (thời hạn chậm nhất đến ngày 31/12/2019).
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình giải ngân của các dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề xuất việc điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch sang các dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2019.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)