Thông báo

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển CNTT năm 2020

29/07/2019 09:00 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ, quan đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 hoặc dự toán kinh phí ứng dụng CNTT năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:


1. Thời gian xây dựng kế hoạch hoặc dự toán: Tháng 8/2019.
2. Đối với các Sở, ban, ngành: Xây dựng kế hoạch hoặc dự toán ngân sách chi ứng dụng và phát triển CNTT năm 2020; tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách của đơn vị năm 2020 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh.
3. Đối với các huyện, thành, thị: Giao Phòng Văn hóa Thông tin xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 trình lãnh đạo phê duyệt, chuyển phòng Tài chính  - Kế hoạch tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách của huyện năm 2020. (Chi tiết hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo)
Các cơ quan, đơn vị xây dựng, phê duyệt và gửi kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 hoặc dự toán chi CNTT năm 2020 về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/8/2019 để tổng hợp.
Bản điện tử của văn bản và các phụ lục kèm theo được đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ (http://phutho.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttt.phutho.gov.vn). Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: (0210) 3813.928, Email: pcntt@phutho.gov.vn

Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)